تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه زبان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به رابطۀ تنگاتنگ زبان و سنت‌های فرهنگی، از قرن نوزدهم علاوه بر آموزش زبان بر آموزش فرهنگ نیز تأکید شد. با این حال، کمبود تحقیقات در‌خصوص تأثیرات فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر ‌فارسی‌زبانان کاملاً مشهود است. روش کار در این‌جا با تهیة پرسش‌نامه همراه با کنترل روایی صوری و محتوایی آن بوده است. پیکرة مورد بررسی پنجاه فارسی‌زبان را در سنین و سطوح تحصیلی متفاوت دربر می‌گیرد که ممکن است به آن‌ها با هدف تحلیل فراوانی عواملی به‌عنوان جاذبه‌های فرهنگی برای آموزش فرهنگ توجه شود. این موارد در سه بخش بررسی شده است: بررسی فراوانی جاذبه‌های فرهنگی ایران، تأثیر محیط یادگیری و جاذبه‌های فرهنگی در آموزش فارسی، و اثرگذاری برگزاری کلاس در محیط‌های متفاوت و برگزاری کلاس‌های فرهنگی. بر این اساس، نتایج تحقیق، که در قالب 6 جدول و نمودار عرضه شده، نمایانگر آن است که پیش‌زمینة فرهنگی نقش مهمی در یادگیری زبان دارد و سبب بروز نگرش‌های مثبت یا منفی دربارة زبان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Iranian Culture on Teaching Persian to Speakers of Other Languages

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan
  • Farnoosh Taherloo
M.A student of teaching Persian to Non-Farsi-speaking, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Due to the close interaction of language and cultural traditions, since 19th century teaching culture is seen as a part of teaching a language. Still, the lack of researches in regard to the impact of teaching the Iranian culture on teaching Persian to speakers of other languages (TPSOL) is obvious; according to which the present research has been organized and illustrates its beneficial points. For the purpose of the research, questionnaires were prepared and distributed among 50 native speakers of Persian in different ages and levels of education. The purpose has been to analyze the frequency of the matters that can be seen as cultural attractions for speakers of other languages, and proposes their inclusion in curriculums and teaching materials. The data analysis is provided on 3 main divisions of the impact of: cultural attractions of Iran, teaching environment and cultural attractions on teaching Persian, holding classes and cultural courses in different environments. The results of the frequency analysis are shown in 6 charts and tabled throughout the paper, which reveals that creating cultural background has a great impact on learning Persian and can cause positive or negative attitudes towards the language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language and culture
  • teaching culture
  • cultural attraction
  • learning environment
  • cultural background