سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

جهت اشراک نشریه با فروشگاه کتاب پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس زیر تماس بگیرید:

تلفن: 3-88046891  داخلی288