اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فرانک جهانگرد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/318/
fjahangardyahoo.com

سردبیر

دکتر علی رضا شعبانلو

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/940/
a.shabanluihcs.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر مریم شریف نسب

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/317/
msharifnasabyahoo.com

مدیر اجرایی

رکسانا شاکری

کارشناس ارشد کتابداری مدیر اجرایی مجله ادبیات پارسی معاصر

adabemoasergmail.com
02188609257

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی امن خانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

www.shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/cv/adabeyat/amnkhani.dr.PDF
i.amankhanigu.ac.ir

دکتر علی اکبر باقری خلیلی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~bagheri/
aabagheriumz.ac.ir

دکتر تقی پورنامداریان

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

fa.wikipedia.org/wiki/
poornamdariangmail.com

دکتر ابراهیم خدایار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/uploads/forms/form_324/86935134839891455246225522996015.pdf
hesam_kh1modares.ac.ir

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

civilica.com/p/181851/
khalililihu.usb.ac.ir

دکتر ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/file/download/page/1523854587-abolghasem-radfar.pdf
a.radfarihcs.ac.ir

دکتر باقر صدری نیا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?sadriniya
baghersadriyahoo.com

دکتر مریم شریف نسب

دانشیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

msharifnasabyahoo.com

دکتر قدرت الله طاهری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

www.ihcs.ac.ir/file/download/page/1523856110-.pdf
ghodrat66yahoo.com

دکتر قدرت قاسمی پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

gh.ghasemipouryahoo.com

دکتر حسینعلی قبادی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

fa.wikipedia.org/wiki/
h.ghobadishmoton.ir

دکتر روح انگیز کراچی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/309/
karachiihcs.ac.ir

دکتر فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

civilica.com/p/183598/
fatemeh.modarresiyahoo.com

دکتر علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

a.mozaffari38yahoo.com

دکتر بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

b.nozhaturmia.ac.ir

دکتر علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~pyaghoobi/
p.yaghoobiuok.ac.ir

دکتر علی رضا شعبانلو

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و طالعات فرهنگی.

alirezashabanluyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی گوزل یوز

زبان و ادبیات استاد زبان و ادبیات دانشگاه استانبول ترکیه

edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
guzelyuzistanbul.edu.tr

دکتر مصباح الدین نذری قل محمودزاده

زبان و ادبیات استاد زبان و ادبیات دانشگاه ملی تاجیکستان

hasti70mail.ru

سرویراستار

رضا حسینی

پژوهشگاه علوم انسانی

rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

معصومه پوراسدیان

پژوهشگاه علوم انسانی

adabemoasergmail.com

محبوبه قاسمی ایمچه

پژوهشگاه علوم انسانی

adabemoaseregmail.com