تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بررسی شعرهای نیما یوشیج نشان می‌‌‌دهد که صوَر خیال در این اشعار وجوه اشتراک فراوانی با صوَر خیال در شعرهای شاعران کهن ایران دارد. این اشتراکات در شعرهای سنتی و نیمه‌سنتی نیما به‌وفور دیده می‌‌‌شود، که با توجه به رویکرد سنت‌گرایانة وی در این شعرها تا حدود بسیار زیادی طبیعی است. مرور شعرهای آزاد نیما نیز نشان‌دهندة آن است که بخشی از تصاویر موجود در شعرهای سنتی و نیمه‌سنتی، به دلیل تداول و پیشینة کاربرد فراوانشان در شعرهای کهن، عیناً از شعرهای شاعران قدیم ایران به این شعرها راه یافته‌اند، کما این‌که این امر دربارة شعرهای دیگر شاعران معاصر نیز صادق است، اما بخشی دیگر از تصاویر کهن در شعرهای آزاد نیما به احتمال زیاد حاصل غور و تأمل وی در اشعار پیشینیان است که در نتیجة آن برخی تشبیهات، استعارات، و کنایاتِ کم‌تر شناخته‌شدة آنان به شعرهای وی راه پیدا کرده‌اند. در این مقاله کوشش شده است که ابعاد مختلف این وام‌گیری تصویری، با توجه به مرور برخی از تصاویر شعری در اشعار 38 شاعر کهن فارسی، بررسی و تحلیل شود و به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که نیما یوشیج در تصویرسازی خود تا چه حد از تصاویر شاعران پیشین تأثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Poetic Images of Classical Persian Poets on Nima`s Imagery

نویسنده [English]

  • Yousef Mohammadnezhad Alizamini
Faculty member of institute of humanities and cultural studies
چکیده [English]

The study of the Nima Yooshij’s poems shows that there are so many common aspects between imagery in his poems and imagery in classical Iranian poems. This can be seen in his traditional and semi-traditional poems because of his tradition approach in these kinds of poems. Reviewing Nima`s free poems also showed that some of the images of traditional and semi-classical poems have found their way into this kind poems, because they have common usages and backgrounds in the classical poems. This fact is also true about poems of the other contemporary poets. But some other parts of the classical images in the Nima`s free poems are likely the result of his contemplation and thought in the poems of predecessors. Consequently, some similes, metaphors and less-known ironies have found their way into his poems. In this paper, we try to analyze various aspects of this image borrowing concerning the poems of the 38 classical Iranian poets. So we will answer this main question: how much did images of previous poets influence Nima’s imagery?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima Yooshij
  • simile
  • metaphor
  • Irony
  • intertextual