شهر نور و ظلمت در شعر سهراب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی (نویسندة مسئول)

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در جهان‌بینی ایرانی با دو عالم ویژه، یعنی عالم نور و ظلمت، روبه‌رو هستیم. این دو عالم برگرفته از تعالیم ارزش‌مند زردشت در تقسیم جهان به دو بخش تحت سلطة اهورا و اهریمن است. اندیشه‌ای که با نفوذ در باورها و مکتب‌ها ماندگاری خود را تضمین کرده است.
در شعر سهراب سپهری بازتاب این دو عالم را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم. سهراب برای به تصویر‌کشیدن عالم نور که، برخلاف عالم ظلمت یا دنیا، عالمی انتزاعی است از دو بن‌مایة ایرانی و اسلامی استعانت طلبیده است. او شهر نور را بر اساس روشنی بی‌کران، آرمان‌شهر ایرانی، و تصویر باغ که برگرفته از تعالیم اسلامی است طراحی کرده است، نگرشی که البته پیش از اشعار وی در متون عرفانی نیز مطرح بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Light and Gloom City in Sohrab’s Poem

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Gozashte 1
  • Behrooz Roomiani 2
1 PhD Student, Persian language and literature, Tehran-Markaz Azad Islamic University
2 ** PhD Student, Persian language and literature, Tehran-Markaz Azad Islamic University
چکیده [English]

In Iranian worldview, there is two special world, i.e. light and gloom world. These two worlds are taken from Zarathustra’s valuable instructions. According to the instructions, the universe is divided into two parts; one part is under Ahura’s authority and the other part is under Ahriman’s authority. Such thinking is still used, because it influenced many beliefs and schools. We can clearly see the reflection of these two worlds in Sohrab Sepehri’s poems. In order to picture the light world, which in comparison to the gloomy world is a virtual one, Sohrab used both Iranian and Islamic elements. He has designed the light city based on immense lightness, Iranian utopia, and garden pictures taken from Islamic instructions; an outlook that of course before him has been existed in mystical texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • the light world
  • the gloom world
  • paradise
  • immense lightness