مقایسة شهر و روستا در شعر قیصر امین‌پور و جودت فخرالدین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسندة مسئول)

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

چکیده

تأثیر تحولات سریع و دگرگونی‌های اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی در ادبیات قرون اخیر امری انکارناپذیر است. مکتب ادبی «رمانتیسیسم» با گرایش به طبیعت و پناه‌جویی به آن و رویکرد عاشقانه به عناصر سادة طبیعی، که با فطرت انسانی هم‌خوانی دارد، در‌ حقیقت کوششی برای رخنه به ماورای واقعیت است. در میان عناصر این مکتب «روستا»، به‌منزلة رمز بازگشت به فطرت و ارزش‌های اصیل انسانی و رجوع به دنیای پاک کودکی، و «شهر»، به‌منزلة رمز پیچیدگی و شلوغی و غربت و تنهایی، از زاویة دید شاعران گوناگون با ملیت‌های مختلف مطرح شده است. در این اثر پژوهشی، تطبیقی میان نگاه دو شاعر ایرانی و عرب معاصر، زنده‌یاد «قیصر امین‌پور» و «جودت فخرالدین»، صورت گرفته است تا به دلیل وجود زمینه‌های اشتراک فراوان به تأثر هر دو شاعر از گرایش‌های یادشده پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of City and Village in Gheisar Aminpour and Joudat Fakhroddin’s Poetries

نویسندگان [English]

  • Sabere Siyavashi 1
  • Masoume Shabestari 2
1 Assistant Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Assistant Professor, Tehran University
چکیده [English]

It is impossible to deny the effects of rapid economic, cultural and social changes on modern literature. Romanticism, with its tendency to the nature and its love to natural simple elements which is consistent with human nature, is an effort to leak in the metaphysics. Among different elements of this school, “village” as a symbol of returning to human original nature and noble virtues, and city as a symbol of the distortion, solitude, remoteness and crowdedness, has been present in many poets’ approaches with various nations. In this research, we have tried to compare the view points of modern Iranian and Arab Poets - Gheisar Aminpour and Joudat Fakhroddin – in order to investigate the effects of Romanticism tendencies on them, because they have so many common backgrounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • City
  • Romanticism
  • modernism
  • Comparative study