بازتاب استعمارستیزی در اشعار ملک‌الشعرای بهار و احمد صافی ‌نجفی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اوایل قرن بیستم برای اعراب دوران حساسی بود. آن‌ها هنوز از استبداد عثمانی خلاصی نیافته بودند که به استعمار خارجی گرفتار آمدند و به نحوی تحت‌الحمایة استعمارگران شدند. در این میان عراق، همچون برخی کشورها، مورد توجه دولت استعماری بریتانیا قرار گرفت. از آن پس جنبش‌ها، شورش‌ها، و اعتراض‌هایی در این کشور عربی شکل گرفت، اما برای ملت ایران وضع به گونه‌ای دیگر بود. هر چند که ایران مستعمره نبود، اما استعمارگران در آن به سبب موقعیت ویژة استراتژیکی و ذخائر زیر‌زمینی و همسایگی با شوروی سابق نفوذ فوق‌العاده زیادی داشتند.
حضور استعمارگران در این سرزمین‌ها موجب موضع‌گیری ملت مسلمان در مقابل رفتار ظالمانة آنان شد. قشرهای مختلف مردم از سیاست‌مدار گرفته تا روشن‌فکر در برابر آن‌ها واکنش نشان دادند. در این میان نقش شاعران آزاد‌اندیش، به‌ویژه بهار و صافی نجفی، چشم‌گیر بود. آن‌ها با اسلحة قلم و شعر وارد عرصة مبارزه شدند و باب جدیدی در استعمار‌ستیزی گشودند. این مقاله درصدد است چگونگی بازتاب استعمار‌ستیزی در اشعار این دو شاعر را به شیوة تحلیل محتوا تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Fight against Colonization in Malek-O-Shoara Bahar and Ahmad Safi Najafi

نویسنده [English]

  • Ramazan Rezaei
Assistant Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The early twentieth century was a special era for Arabs. Because Arab countries still did not get rid of the Ottoman tyranny and at the same time, they were caught in a foreign colonization and became foreigner’s protégé. Among these countries, Iraq was of particular importance, so it was noticed by Britain colonial government. After that, some revolutions and movements were formed in the country and the protests escalated. Iran, however, had different situation. Although Iran was not a colony, colonizers had extra authority on it, because of its especial strategic situation and underground reserves and also neighboring former Soviet. The colonization of these lands made Muslims to protest against their cruelness. Different groups of people, ranging from politicians to intellectuals, reacted against them. At this time, some noble poets, especially Bahar and Safi Najafi, fight with colonization, using pens and poets as their weapons. In this paper, we used context analysis approach to investigate their methods in fighting colonization.