آرمان‌شهر رئالیستی در رمان مدار صفر درجه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

10.30465/copl.2022.43371.3885

چکیده

آرمان‌شهر رئالیستی آرمان‌شهری است که شناخت در آن مبنای تجربی دارد. در این آرمان‌شهر بر خلاف دو نوع دیگر آن یعنی آرمان‌شهر الهی و فلسفی، بشر با تکیه بر علم تجربی و مشاهدة عینی، خواهان آرمان‌شهر واقع‌گرایانه است تا آرمان‌خواهانه. این نوع اندیشة واقع‌گرایانه حاصل شکست بشر از دست‌یابی به دو نوع آرمان‌شهر الهی و فلسفی است که در دهه‌های اخیر و در ادبیات معاصر به وفور دیده می‌شود. احمد محمود یکی از نویسندگانی است که در سراسر آثارش به ویژه در مدار صفر درجه به دنبال راهی برای دست‌یابی به چنین آرمان‌شهری است. در این پژوهش سعی وافر شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی، این نوع آرمان‌شهر و ویژگی‌های آن در رمان مدار صفر درجه تحلیل و بررسی شود تا مشخص گردد که مهم‌ترین ویژگی‌های آرمان‌شهر رئالیستی محمود چیست. در نهایت چنین نتیجه داد که ویژگی‌های آرمان‌شهر رئالیستی محمود شامل حوزه‌های گوناگونی است که می‌توان آن‌ها را ذیل پنچ عنوان کلی تقسیم‌بندی و تشریح کرد: 1. اجتماعی 2. اقتصادی 3. امنیتی 4. سیاسی 5. فرهنگی. و چنین نتیجه گرفت که آرمان‌شهر محمود دنیایی وهمی و تخیلی نیست. بلکه بشر می‌تواند با بکارگیری علم تجربی و حاکمیّت آن، به چنین آرمان‌شهر رئالیستی دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realistic Utopia in the novel Madar-e Sefr Darajeh

نویسندگان [English]

  • Elyas Ghaderi 1
  • mohammad ahi 2
1 Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Iran
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan. Iran.
چکیده [English]

A realistic utopia is a utopia in which cognition has an empirical basis. In this utopia, unlike its other two types, i.e. divine and philosophical utopia, mankind, relying on empirical science and objective observation, wants a realistic utopia rather than an idealistic one. This type of realistic thought is the result of human failure to achieve two types of divine and philosophical utopia, which can be seen abundantly in recent decades and in contemporary literature. Ahmad Mahmoud is one of the authors who is looking for a way to achieve such a utopia throughout his works, especially in Madar-e Sefr Darajeh. In this study, an effort has been made to analyze and examine this type of utopia and its characteristics in Madar-e Sefr Darajeh with the descriptive-analytical method in order to determine what the most important characteristics of Mahmoud’s realistic utopia are. Finally, it is concluded that the characteristics of Mahmoud’s realistic utopia include various areas that can be divided and described under five general categories: 1. social, 2. economic, 3. security, 4. political ,5. cultural. It can also be concluded that Mahmoud’s utopia is not an imaginary and illusory world, but mankind may achieve such a realistic utopia by applying empirical science and its sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realistic Utopia"
  • Madar-e Sefr Darajeh"
  • Ahmad Mahmoud"
Ambrams, M .H. (1988). A Glossary of Literary Terms, 5th Edition, San Francisco: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Anthony, C. (2017)."The Idea of A Realistic Utopia", Dissertation phd, University of Pennsylvania, Supervisor of Dissertation: Kok-Chor Tan.
Davidson, J. P. (2021). "Looking laterally: The literary utopia and the task of critical social theory", Current Sociology, Vol. 69, No. 7, Pp. 1069–1084.
Zarnigor, S. (2019). "The Realistic Genre and its Development in World Literature", International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 8, pp. 189-192.