کشمکش رئالیسم داستانی و تاریخ در رمان «یک پرونده کهنه» رضا جولایی با ‏تکیه‌بر آراء ژان فرانسوا لیوتار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی -پیام نور

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی - پیام نور

10.30465/copl.2022.40162.3716

چکیده

رمان تاریخی، شِمایی کلی از قدرت تأثیرگذاری یک دوره تاریخی است وشناخت نویسنده از ‏تاریخ می‌تواند نیروی واجد درونی نویسنده را برای خلق یک روایت اجتماعی یا سیاسی در دل ‏تاریخ تقویت کند. رضا جولایی از جمله نویسندگانی است که بر اساس تاریخ و وقایع حقیقی ‏می‌نویسد. او در رمان‌های خود قهرمانان و شخصیت‌های حقیقی را در کنار شخصیت‌های خیالی ‏قرار می‌دهد. رمان «یک پرونده کهنه» داستانی از ارتباطات زبانی افرادی است که در یک دوره ‏تاریخی گرد هم آمده‌اند تا هدفی را دنبال کنند. قهرمان داستان که یکی از شخصیت های سیاسی ‏دوره محمدرضا یپهلوی است ، توسط عده ای به قتل می رسد. در این رمان حقیقت و تاریخ در ‏کنار یکدیگر روایتی را ساخته تا خواننده علت حوادث را در میان گفتمان حاکم در داستان ‏جست‌وجو کند. این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده در پی آن است تا با ‏تکیه‌بر آراء لیوتار بر مبنای بازی‌های زبانی و امر والا، ایدئولوژی و جامعه آن دوره تاریخی ‏وروابط میان صاحبان قدرت و افراد مطیع قدرت را استخراج نماید. در پایان به این نتیجه رسیده ‏است که نویسنده با هر خرده‌روایت توانسته مخاطب را برای درک بیشتر حوادث تاریخی که در ‏روایت‌های کلان توسط آثار مکتوب به نسل بعدی انتقال‌یافته، اقناع و او را در مسیر فضای ‏رئالیستی داستان قرار دهد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conflict between fictional realism and history in the novel "An Old ‎Case" by Reza Joulayee based on the views of Jean-François Lyotard

نویسندگان [English]

 • roghayeh mousavi 1
 • ayoob Moradi 2
 • behnaz payamani 3
1 payame noor
2 Associate Professor of the Department of Persian Language and Literature - Payam Noor
3 Associate Professor of the Department of Persian Language and Literature - Payam Noor
چکیده [English]

The historical novel is a general outline of the influence of a historical period, ‎and the author's knowledge of history can strengthen the author's internal ‎power to create a social or political narrative in the midst of history. Reza ‎Joulayee is one of the writers who writes based on history and real events. In ‎his novels, he puts real heroes and characters next to fictional characters. The ‎novel "An Old Case" is a story of the linguistic communication of people who ‎gathered in a historical period to pursue a goal. The hero of the story, who is ‎one of the political figures of Mohammad Reza pahlavi's era, is killed by ‎some people. In this novel, truth and history together make a narrative so that ‎the reader can search for the cause of the events in the discourse that prevails ‎in the story. This article, which is written in an analytical-descriptive method, ‎seeks to extract the ideology and society of that historical period and the ‎relationships between those in power and those who Submissive to power, ‎based on Lyotard's views based on language games and the sublime. In the ‎end, it has been concluded that the author was able to convince the audience ‎with each sub-narrative to understand more of the historical events that were ‎transferred to the next generation in the grand narratives by written works, and ‎put him on the path of the realistic sense of the story.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fictional realism'
 • History'
 • Reza Joulayee'
 • an old case'
 • Lyotard'
 • The sublime'
 • &lrm
 • '
 • Para-narrative'
 • .&lrm