کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

فرهاد کشوری یکی از داستان نویسان معاصر خوزستانی است که بستر روایی داستان‌هایش تلفیقی از واقعیت و خیال است. در واقع، نوعی واقع­گرایی که گوشۀ چشمی هم به فضا و بیان سوررئال دارد. آخرین سفر زرتشت، رمانی است با فضایی تخیّلی که هدف نویسنده در قالب گفتگوهای بسیار، برجسته­ساختن درون­مایۀ نیکی و دانایی بوده است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی - تحلیلی به بررسی بوم­گرایانۀ این رمان پرداخته است. نتایج نشان می­دهند که بوم­گرایی در تمام ابعاد آن، وجه بارز و روشن این رمان است. درون مایۀ داستان که حول دانایی و نیکی شکل گرفته است با طبیعت و عناصر آن پیوند خورده است، مهربانی که وجه بارز اندیشۀ زرتشت است در ارتباط با طبیعت برجسته شده است، ملاک مثبت یا منفی بودن شخصیت­های داستانی، نحوۀ تعامل آن­ها با طبیعت است، تقابل­ها کاملاً برخاسته از زیست محیط هستند و نقش­ها و تصاویر نیز در تمام ارکان خانه­ها و زیستگاه­ها، از گل­ها، درختان و حیوانات است که هر کدام نماد و نمودِ نکته­ای در داستان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
آلبوغبیش، عبدالله و فاطمه گل بابایی (1397). نقد زیست بوم گرایانۀ داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 24، صص 18- 1.
اوشیدری، جهانگیر (1394). دانشنامۀ مزدیسنا، تهران: مرکز.
پارساپور، زهرا (1392). دربارۀ نقد بوم­گرا، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پارساپور، زهرا (1392). نقد بوم­گرا، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پارساپور، زهرا (1393). انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان گیله مرد، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 12، صص 69- 51.
پارساپور، زهرا (1395). ادبیات سبز (مجموعه مقالات در نقد بوم­گرایانه ادبیات فارسی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پارساپور، زهرا (1395). ملاحظات اخلاق زیست محیطی هدایت و چوبک: نقد دو داستان، نقد ادبی، شمارۀ 36، صص 95- 73.
پورقریب، بهزاد (1397). نقد فمینیستی بوم­گرای رمان جای خالی سلوچ، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 25، صص 24- 17.
سلیمی، امید (1386). هیجانات زندگی جستجوگر، اعتماد، شمارۀ 1618، تاریخ دوشنبه 29 بهمن 1386.
کشوری، فرهاد (1392). آخرین سفر زرتشت، تهران: ققنوس.
مدرّسی، فاطمه (1390). فرهنگ توصیفی نقد و نظریه­های ادبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
میرعابدینی، حسن (1386). فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز،  تهران: نشر چشمه.