دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398 
5. مینوی: معنا و متن صوفیه

صفحه 53-70

فیروز اسماعیل زاده؛ مهدی محقق


8. کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت

صفحه 111-123

پروانه حلوسی؛ منوچهر تشکری؛ پروین گلیزاده


12. مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث

صفحه 207-234

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی