مینوی: معنا و متن صوفیه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

مجتبی مینوی (1282-1355) از چهره­های شاخص فرهنگی کشور، برآیند دو پایگاه «حوزۀ کلاسیک مدرسی» و «نهاد تحقیقی و دانشگاهی» است. مطالعات گستردۀ او در تاریخ و ادب و فرهنگ و متون سبب گردید تا با عنوان منتقدی برجسته شناخته شود. یکی از حوزه­های مطالعه و تحقیق او در متن، مربوط به «تصوّف و عرفان» است. نوشته­های او در باب آزادی، تسامح، عبرت آموزی از تاریخ و مانند آن، بر ناظر بودن دیدگاه او در عرفان و تصوّف صحه می­گذارد. همین شیوۀ تحقیق مینوی، نگاه انتقادی او را نیز در پی دارد و تفاوت نگرش او را  با دین پژوهان و صاحب نظران حوزۀ عرفان و تصوّف – همچون هانری کربن و سید حسین نصر که به تفکّر فرا تاریخی تأکید می­ورزند- آشکار می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
اتّحاد، هوشنگ (1385). پژوهشگران معاصر ایران. جلد9، تهران: نشر فرهنگ معاصر.

افشار، ایرج (1356). پانزده گفتار دربارة مینوی. تهران: کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

اقبال لاهوری، محمد (1354). سیر فلسفه در ایران. ترجمه: امیر حسین آریان­پور، تهران: مؤسسه فرهنگی منطقه­ای با همکاری سازمان انتشارات.

پورنامداریان، تقی (1394). عقل سرخ: شرح و تأویل داستان­های رمزی سهروردی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن.

جعفری، جعفربن محمدبن حسن (1337). ذکر تاریخ اولیا، جلد 6 از مجموعة فرهنگ ایران زمین، به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات سخن.

زرین کوب، عبدالحسین(1385). تصوّف ایرانی در منظر تاریخی آن، ترجمه: مجدالدین کیوانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.

زرین کوب، عبدالحسین (1393). جستجو در تصوّف ایران ، چاپ سیزدهم، تهران: موسسة انتشارات امیر کبیر.

سهروردی، شهاب الدین یحیی (1355). مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق، به اهتمام سید حسین نصر، تهران: انجمن شاهنشاهی فلسفه.

طباطبایی، سید جواد (1392). تأملی در ترجمة متن های اندیشة سیاسی جدید، تهران: انتشارات مینوی خرد.

طباطبایی، سید جواد (1382). تاریخ اندیشة سیاسی جدید در اروپا ، بخش نخست از جلد نخست (جدال قدیم و جدید)، تهران: نشر نگاه معاصر.

فرتر، لوک (1387). لویی آلتوسر، ترجمه: امیر احمدی آریان، تهران: نشر مرکز.

قاضی مرادی، حسن (1386). تأملی بر عقب ماندگی ما، چاپ سوم، تهران: نشر اختران.

کربن، هانری(1387). تاریخ فلسفة اسلامی، ترجمه: سید جواد طباطبایی، چاپ ششم، تهران: انتشارات کویر.

مستوفی یزدی، محمد مفید(1337). مختصر مفید، جلد6 از مجموعة فرهنگ ایران زمین، به کوشش ژان اوبن، تهران: انتشارات سخن.

مینوی، ماه منیر (1381). مینوی بر گسترۀ ادبیات فارسی، تهران: نشر توس.

مینوی، مجتبی (1358). نقدحال، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

مینوی، مجتبی (1363). احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی، چاپ سوم، تهران: کتابخانة طهوری.

مینوی، مجتبی (1369). تاریخ و فرهنگ، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

مینوی، مجتبی (1384). یادداشت­های مینوی، جلد دوم: تصوّف و متصوّفه، به کوشش مهدی قریب و محمد علی بهبودی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نصر، سید حسین (1342). نظر متفکران اسلامی دربارة طبیعت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نصر، سید حسین ( 1348).معارف اسلامی در جهان معاسر، تهران : شرکت سهامی کتابهای جیبی، فرانکلین.

نصر، سید حسین (1356). جشن نامة کربن، تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه مک مکیل (دانشگاه تهران).

نصر، سید حسین (1389). هنر و معنویت اسلامی، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران: انتشارات حکمت.

هایدگر، مارتین (1381). شعر، زبان و اندیشة رهایی، ترجمه: عباس منوچهری، تهران: انتشارات مولی.