کلیدواژه‌ها = ساختارگرایی
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل الگوهای ساختاری نمایش‌نامه‌های حمید امجد

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-123

مریم شریف‌نسب؛ اعظم هاشمی


3. پیوند میان حافظ ایرانی و آموزه‌های نقد جدید غربی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-84

علی محمدی


4. تحلیل ساختارگرایانة پیرنگ رمان‌‌هایی از چهار نویسندة زن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-60

مصطفی دشتی‌آهنگر