تحلیل ساختارگرایانة پیرنگ رمان‌‌هایی از چهار نویسندة زن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ابرانشهر

چکیده

رمان‌هایی که در سال‌های اخیر، زنان خلق کرده‌اند، شباهت‌های فراوانی با هم دارند. به‌نظر می‌رسد نویسندگان زن ـ خواسته یا ناخواسته ـ از الگوی واحدی برای نگارش رمان‌های خود استفاده می‌کنند. در این مقاله سعی شده است تا وجود شباهت‌ها در پیرنگ چهار رمان اثبات شود. برای تحلیل این مسئله، از رویکرد ساختارگرایی استفاده شده است، چرا که در ساختارگرایی، ادبیات با دیدگاهی کلی و خود‌بسنده مطالعه می‌شود. با استفاده از این رویکرد، شباهت‌ها و جهت‌گیری اصلی این رمان‌ها در پیرنگ کشف می‌شود. پیرنگ این رمان‌ها کمابیش شباهت‌های ساختاری عمده‌ای با هم دارند. دلیل این شباهت‌ها پیش از هر چیز، وضعیت فرهنگی مشابه پدیدآورندگان این رمان‌ها است که باعث شده است ساختارهای ذهنی مشابهی در خلق آثار دیده شود. در این مقاله ابتدا توضیح مختصری دربارة ساختارگرایی داده می‌شود، سپس در بخش بحث و بررسی، آن دسته از نظریات ساختارگرایان، که با موضوع مقاله ارتباط دارد، به‌طور خلاصه مرور می‌شود. مباحثی دربارة پیرنگ و بحث‌های تخصصی‌تر ساختارگرایان دربارة آن نیز در همین قسمت آمده است. در پایان نیز مطالعة موردی پیرنگ چهار رمان از منظر ساختارگرایانه آورده شده است که نشان می‌دهد پیرنگ این رمان‌ها از الگویی کلی پیروی می‌کند. رمان‌های بررسی شده عبارتند از: 1. خط تیرة آیلین (ماه‌منیر کهباسی)،2. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم (زویا پیرزاد)، 3. چه کسی باور می‌کند رستم (مهرانگیز شریفیان)، 4. رؤیای تبت (فریبا وفی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the Islamic Economics and the Economy of Capitalism

نویسنده [English]

  • Mostafa Dashti Ahangar
Student of Ph.D. Persian languages and literature, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

   Novels created by women in recent years are similar in many aspects. It seems that women novelists, deliberately or not, follow the same principle in writing their novels. The present paper primarily aims to prove that there are similarities in four novels. Structuralism is the approach put into effect to analyze the issue whereas it studies literature with a general and self-sufficient standpoint. Through structuralism, major similarities and purposes of these novels will be unveiled in a number of story elements especially in plot. More or less, the novels share major structural similarities in plot. The main reason behind such similarities is the same cultural situation the creators of these novels live in that leads to the same mental structures used in writing the novels. This paper, firstly explain structuralism concisely. Afterward in the chapter Argument, studies the structuralists' viewpoints that intercommunicate with this paper. Discusses cases in association with plot and specialized viewpoints structuralism about it. Following the plan, third chapter provides a case study on the plot at four novels which shows plot of these four novels, follow the one plan; and finally, the last chapter analyzes the findings of the research and provides a conclusion as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Language
  • speech
  • Function
  • Novel
  • plot