کلیدواژه‌ها = نظریه ادبی
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-73

فرامرز خجسته؛ یاسر فراشاهی نژاد؛ مصطفی صدیقی


2. ترجمه و تحقیق مقاله«جغرافیای ادبیات تطبیقی»

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-92

حیدر خضری