ترجمه و تحقیق مقاله«جغرافیای ادبیات تطبیقی»

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات اوراسیایی میانه، استادیار مدعو، مرکز مطالعات خاورمیانه،دانشگاه ایندیانا، بلومینگتون، ایالات متحده آمریکا

چکیده

این مقاله سعی بر آن دارد که ارزشهای جغرافیایی ادبیات تطبیقی معاصر را در ارتباط با رشته های تاریخ و مطالعات منطقه ای مورد بررسی قرار دهد. گلچینهای ادبی رایج در این زمینه، مخصوصا تازه ترین نسخه ی "گلچین تئوری و نقد نورتن" (2010) در این راستا مورد بررسی قرار گرفته اند. سؤال تحقیق به این گونه است: چرا ادبیات تطبیقی که در جهت تثبیت موقعیتش با چارچوب های پسا استعماری عمل می کند؛ همواره نگاهی اروپا محور دارد. در حالیکه در روندی تاریخی و در قالب نهادی و تجربی نسبت به آرشیوهای غیر اروپایی دید بازتری داشته است. دستاوردهای منتقدان ادبی و نظریه پردازان عرب و ایرانی از عبدالقاهر جرجانی (و. 1078) تا محمد غنیمی هلال (و. 1968) در عرصه ی مطالعات ادبیات تطبیقی به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مشارکتهایی که ممکن است در آینده ای نزدیک از این مناطق در قالب نویسندگان عربی و فارسی که میراث اروپایی را به نقد و چالش بگیرند؛ مورد توجه بوده است. بازتاب تفکرات فرانکو مورتی و دیوید دمروش در ارتباط با ادبیات جهانی گذشته و آینده در دیالوگ برنامه هایی برای ادبیات تطبیقی قرار گرفته است که به وسیله ی گایاتری سپیواک، امیلی اپتر و ستنلی کورنگولد پیشنهاد شده بود. مقاله ی پیشرو در این راستا این دو پیشنهاد را به تفصیل ارائه داده است: اولا، جغرافیای متفاوت رشته ها با منشا مکانی تئوریهای ادبی هماهنگ شود. دوما، توجه بیشتر به انعطافهای فرهنگی، زمانی و سیاسی ادبیاتهای مختلف که در برگیرنده آرشیو این رشته هستند؛ صورت گیرد. چالشهای خاص جهانی شدن ادبیات تطبیقی در ارتباط با موانع اساسی مدرنیته مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • حیدر خضری
چکیده [English]

.

 

-          Adorno, Theodor, Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life, transl. E. F. N. Jephcott, London/New York 2005.

-          Amin, Samir, L’eurocentrisme: Critique d’une id_ologie, Paris 1988.

-          Apter, Emily, Untranslatables: AWorld System, New Literary History 39:3 (2008), 581–598.

-          Bhabha, Homi, The Location of Culture, New York 1994.

-          Brown, Marshall, Theory without Method, Criticism without Voice, Forum on »Historicizing Theory«, Pedagogy 3:3 (2003), 451–457.

-          Chakrabarty, Dipesh, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton 2000.

-          –, In Defense Of Provincializing Europe: A Response To Carola Dietze, History and Theory 47:1 (2008), 85–96.

-          Chekuri, Christopher, Writing Politics Back into History, History and Theory 46:3 (2007), 384–395.

-          Corngold, Stanley, Comparative Literature: The Delay in Translation, in: Sandra Bermann/ MichaelWood (ed.), Nation, Language, and the Ethics of Translation, Princeton, NJ 2005,

-          139–145.

-          Damrosch, David, Rebirth of a Discipline: The Global Origins of Comparative Studies, Comparative Critical Studies 3:1/2 (2006), 99–112.

-          DeYoung, Terri, Placing the Poet: Badr Shakir al-Sayyab and Postcolonial Iraq, Albany, NY 1997.

-          Dietze, Carola, Toward a History on Equal Terms: A Discussion of Provincializing Europe, History and Theory 47:1 (2008), 69–84.

-          Fassel, Horst, Hugo von Meltzls komparatistische Entw_rfe im Spannungsfeld von Regionalismusund Universalismus, in: H.F. (ed.), Hugo Meltzl und die Anf_nge der Komparatistik, Stuttgart 2005, 25–40.

-          Fowler, Alistair, Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Cambridge, MA 1982.

-          Fusul: majallat al-naqd al-adabi. Special issue on Literary Terminology 7:3 (1987).

-          Ghanim, Ramlah Mahmud, Al-Muzdawaj wa-al-mathnawi bayna al- cArabiyah wa-al-Farisiyah, Cairo 1991.

-          –, Fann al-habsiyyat bayna Abi Firas al-Hamdani wa al-Kha-qa-nı ̄, Cairo 1991. (Ghanim1991b)

-          Ghazoul, Ferial J., Comparative Literature in the Arab World, Comparative Critical Studies 3:1/2 (2006), 113–124.

-          Gobert-Alvin, Auguste L.G., _tudes de litt_rature compar_e, Valenciennes 1836.

-          Gould, Rebecca, How Newness Enters the World, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 28:3 (2008), 533–557.

-          –, Review-Essay of Takhyil: The Imaginary in Classical Arabic Poetics, ed. Geert Jan van Gelder/ Marl_ Hammond, Journal of Arabic Literature 41:3 (2010), 327–330.

-          Guha, Ranajit, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Delhi 1983.

-          –, Dominance withoutHegemony: History and Power in Colonial India, Cambridge,MA1998.

-          –, History at the Limit of World-History, New York 2002.

-          Harootunian, Harry, Some Thoughts on Comparability and the Space-Time Problem, Boundary 2 32:2 (2005), 23–52.

-          Hilal, Muhamad Ghunaymi, Layla wal-majnun, Cairo 1962.

-          –, Muhammad Ghunaymi Hilal, naqidan wa-raidan fi dirasat al-adab al-muqaran: kitab tadhkari, Cairo 1996.

-          Hodgson, Marshall G. S., The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol. 1, Chicago 1974.

-          Hussein, Taha, The Future of Culture in Egypt [Mustaqbal al-Thaqafa fi Misr, 1938], transl. S. Glazer, New York l975.

-          Tóth-Nagy, Ildik_, Zwischen Provinzialit_t und Universalit_t.Hugo vonMeltzl als Vorl_uferder vergleichenden Literaturwissenschaft, in: Horst Fassel (ed.), Hugo Meltzl und die Anf_nge der Komparatistik, Stuttgart 2005, 49–64.

-          Kaviraj, Sudipta, On the Advantages of Being a Barbarian, in: Jackie Assayag/V_ronique B_n__ (ed.), At Home in the Diaspora: South Asia, Europe, the United States, Bloomington, IN 2003, 148–162.

-          Khezri, Haidar, Al-Dirasat al-Moqarana bayna al-Adabain al-Arabi wa al-Farsi, PhD dissertation, University of Damascus, Tehran (forthcoming 2011).

-          Kilito, cAbdelfattah, Lan tatakallam lughati, Bayrut 2002.

-          Layoun, Mary N., Endings and Beginnings: Reimagining the Tasks and Spaces of Comparison, New Literary History 40:3 (2009), 583–607.

-          Leitch, Vincent B. et al. (ed.), The Norton Anthology of Theory and Criticism,New York 2001; 22010.

-          Leitch, Vincent B. /Daniel Morris, Interview, symploke ̄, 17:1/2 (2009), 291–306.

-          Lubrich, Oliver, Comparative Literature – in, from and beyond Germany, Comparative Critical Studies 3:1/2 (2006), 47–67.

-          Mantena, Rama, The Question of History in Precolonial India, History and Theory 46:3 (2007), 396–408.

-          Marshall, Donald G., Shooting Niagara, Forum on »Historicizing Theory«, Pedagogy 3:3 (2003), 463–467.

-          Mauro, Tullio De/Lia Formigari, Leibniz, Humboldt, and the Origins of Comparativism, Amsterdam 1990.

-          Meltzl, Hugo, Present Tasks of Comparative Literature, Acta Comparationis Litterarum Universarum I (1877), 179–182 and II (1877), 307–315; reprinted in: Hans-Joachim Schultz/Phillip H. Rhein (ed.), Comparative Literature: The Early Years, Chapel Hill, NC 1973, 56–62.

-          Mitchell, Timothy, The Middle East in the Past and Future of Social Science, in: David L. Szanton (ed.), The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, Berkeley 2004, 71–119.

-          Moretti, Franco, Conjectures on World Literature, New Left Review 1 (2000), 55–67.

-          Nida, Taha, Al-adab al-muqaran, Beirut 1991.

-          Nudushan Islami, Muhammad c Ali, Ta’asir uropa dar tajadod adabi iran, in: M.N., Jam-i jahanbin, Tehran 1980.

-          Pollock, Sheldon, Pretextures Of Time, History and Theory 46:3 (2007), 366–383.

-          –, Cosmopolitan Comparison, Plenary Address to the American Comparative Literature Association Meeting, 2010.

-          Raduyani, Muhammad bin cUmar, Tarjuma ̄n al-Bala ̄gha, ed. Ahmad Ates¸, Tehran 1983.

-          Rao, Velcheru Narayana/David Shulman/Sanjay Subrahmanyam, Textures of Time: Writing History in South India 1600–1800, Delhi 2001.

-          Richter, David, The Critical Tradition: Classic Texts and Contemporary Trends [1989], New York 32006.

-          Rivkin, Julie/Michael Ryan, Literary Theory: An Anthology [1998], New York 22004.

-          Ruttkowski, Wolfgang Victor, Literarischen Gattungen. Reflexionen _ber eine modifizierte Fundamentalpoetik, Bern 1968.

-          Said, Edward, Culture and Imperialism, New York 1993.

-          Sajidi, Tahmuris, Barrasi shabeh adabiyat va canwa adabian, in: T.S., Az adabiyat-i tatbiqi ta naqd-i adabi, Tehran 2008, 303–319.

-          Spivak, Gayatri Chakravorty (transl.), Draupadi, by Mahasweta Devi, in: G.C.S., In Other Worlds, New York 1988, 179–196.

-          – (transl.), Breast-Giver, by Mahasweta Devi, in G.C.S., In Other Worlds, New York 1988, 222–240.

-          – (transl.), Imaginary Maps: Three Stories, by Mahasweta Devi, London 1994.

-          – (transl.), Chotti Munda and His Arrow, by Mahasweta Devi, Oxford 2003.

-          –, Death of a Discipline, New York 2003.

-          –,Translating into English, in: Sandra Bermann/MichaelWood (ed.), Nation, Language, and the Ethics of Translation, Princeton, NJ 2005, 93–110.

-          Tóth-Nagy, Ildikó, Zwischen Provinzialität und Universalität.Hugo von Meltzl als Vorläuferder vergleichenden Literaturwissenschaft, in: Horst Fassel (ed.), Hugo Meltzl und die Anfänge der Komparatistik, Stuttgart 2005, 49–64.

-          Van Gelder, Geert Jan/Marl_ Hammond, Takhyı ̄l: The Imaginary in Classical Arabic Poetics, Oxford 2008.

-          Wallace, Beth Kowaleski, Historicizing Theory, Forum on »Historicizing Theory«, Pedagogy 3:3 (2003), 458–462.

-          White, Hayden, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore 1975.

-          Zarrinkub, cAbd al-Hussein, Ashnayi be naqd adabi, Tehran 1338/1959.