آشنایی‏زدایی زبانی در آثار دولت‏آبادی (با تکیه بر دو اثر داستانی با شبیرو و عقیل عقیل)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان (نویسندة مسئول)

چکیده

از‌ جمله نظریات محوری فرمالیسم، که توجه بسیاری را به ‌خود جلب کرد، «آشنایی‏زدایی» در ادبیات است. آشنایی‌زدایی رسالت هنر بیگانه‏سازی مفاهیم آشنا و به‌دست‌دادن ادراک نو از این مفاهیم با کنار‌زدن حجاب عادت از مقابل دیدگان است. آشنایی‏زدایی در ادبیات، در مقام یکی از مظاهر هنر، در سطوح متفاوت و از‌ جمله در سطح زبان صورت می‏گیرد. زبان‏شناسان شیوه‏های بیگانه‏سازی در زبان را به‌مثابة یکی از عناصر صوری متن تبیین و طبقه‏بندی کرده‏اند. با تأمل بر زبان داستانی دولت‏آبادی درمی‏یابیم که این آشنایی‏زدایی تا چه اندازه در شکل‌دادن به فرم مطلوب و متناسب با مضمون داستان اهمیت دارد. از سویی این پژوهش بازنگری مختصری است بر تعاریف و تقسیم‏بندی‏هایی که تاکنون برای شیوه‏های گوناگون آشنایی‏زدایی در سطح زبان صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic Defamiliarization in Dolatabadi's Work (Based on His Two Stories: Bashabiroo and Aqil Aqil)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohammadi Fesharaki Mohammadi Fesharaki 1
  • Somayyeh Sadeghian 2
1 Ph.D Student, Isfahan University, Persian Language and Literature Dept
2 Ph.D Student, Isfahan University, Persian Language and Literature Dept
چکیده [English]

One of the main ideas of formalism which has drawn great attention is defamiliarization in literature. The mission of art is to defimaliarize the familiar concepts and provide a new perception through removing the veil of habit from eyes. In literature and as one of the manifestations of art, defamiliarization takes place at various levels including the language level. Linguists have explained and classified defamiliarization within the language as one of the formal elements of the text. Reflecting upon the language of Dolatabadi's stories, we will find that how such a defamiliarization is important in shaping the desired form which may be suitable for the content of the story. This study is, on the other hand, a brief review of definitions and classifications provided as far for various ways of defamiliarization at the language level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emphasis
  • Mahmoud Dolatabadi
  • Bashabiroo
  • Aqil Aqil