کلیدواژه‌ها = فرمالیسم
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-73

فرامرز خجسته؛ یاسر فراشاهی نژاد؛ مصطفی صدیقی


2. پیوند میان حافظ ایرانی و آموزه‌های نقد جدید غربی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-84

علی محمدی