نمایه نویسندگان

ا

 • امن خانی، عیسی آسیب‌شناسی درس‌نامه‌های ادبیات معاصرِ منظوم [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 3-27]

ب

 • بالو، فرزاد نمودهای مفهوم «دیگری‌» در اشعار فروغ فرخ‌زاد [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-149]
 • بامشکی، سمیرا بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 51-81]

پ

چ

 • چهرقانی، رضا ادبیات پایداری در ایران بازشناسی مؤلّفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]

ح

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

د

 • دهقان، علی تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 71-92]

ر

 • راغب، محمد وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهة هشتاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 149-193]
 • رحمانی قناویزباف، علی سیر تحول شنودپذیری و اعتبار راوی در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 153-175]

ش

 • شکاریان، محمدعلی تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

ص

 • صادقی، هاشم سیر تحول شنودپذیری و اعتبار راوی در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 153-175]
 • صادقی تحصیلی، طاهره تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • صراحی، محمدامین نقش نقض اصول همکاری گرایس در ساخت کاریکلماتور [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-50]

ظ

 • ظریفیان، مهدی بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 51-81]

ع

غ

 • غیوری، زهرا نقش نقض اصول همکاری گرایس در ساخت کاریکلماتور [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-50]

ف

 • فتوحی رودمعجنی، محمود نقد درسنامه‌های سبک‌شناسی و پیشنهاد دو درس سبک‌پژوهی و سبک‌ورزی در رشتۀ ادبیات فارسی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • فرزانه دهکردی، جلال واکاوی نقش روشنفکر در نمایشنامه ملودی شهر بارانیِ اکبر رادی: رویکردی جامعه‌شناختی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-125]
 • فرضی، حمیدرضا تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 71-92]
 • فیّاضی، مریم سادات مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی بر اساس رویکرد نقد بومگرا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 43-69]

ق

 • قاسمی پور، قدرت آسیب‌شناسی و نارسایی‌های درس‌نامه‌های نقد ادبی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-91]
 • قندهاریون، عَذرا بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 51-81]

ک

 • کیانپور، معصومه مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی بر اساس رویکرد نقد بومگرا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 43-69]

ل

 • لطیف پور، عبدالله تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 71-92]

م

 • مجیدی، فاطمه نقد و بررسی درسنامه‌های منطق‌الطّیر [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • مشتاق مهر، رحمان نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-124]
 • مولودی، فواد نقدی بر نخستین نمونۀ «روایتگری سوم شخص محدود» در داستان فارسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 127-147]

ن

 • نوری، علی تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

و

ی

 • یاوری، هادی نقد و بررسی درسنامه‌های متون ادبی- تاریخی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 117-137]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا ضرورت تبیین تعامل کارگزاران درون‌متنی در خوانش شعر روایی معاصر (مطالعۀ موردی: شعرِ «دلم برای باغچه می‌سوزد» اثر فروغ فرخزاد) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 127-152]
 • یونسی، خوشقدم نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-124]