نمایه نویسندگان

آ

 • آقاپور، فرزانه بررسی عنصرهای کارناوالی رمان‌های نوجوان ایرانی، بر اساس نظریه‌ی میخائیل باختین [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]

ا

 • ابراهیمی ایور، محمد رضا کارکرد اقتباس در به کارگیری مضامین ابزوردی در نمایشنامه «حرکت با شماست مرکوشیو» [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 123-152]
 • اسلامی، آزاده وحدت راوی‌ها در رمان منِ او و خلق مضمون عرفانی (با تکیه بر مؤلّفه‌های پسامدرن) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 99-122]
 • امامی، نصرالله روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]
 • امن خانی، عیسی از انسجام مکانیکی تا انسجام ارگانیک (نگاهی جامعه‌شناختی به ساختار قالب‌های شعر فارسی مدرن/نیمایی و پیشامدرن/پیشانیمایی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-26]

ب

 • باقری خلیلی، علی اکبر گفتمان طنز در آثار صادق چوبک [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • باقری خلیلی، علی اکبر شیوه‌ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل‌های پست مدرن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 117-1140]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیرادبیات کهن فارسی درآن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]

پ

 • پورمحمودآبادی، علی اکبر بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]

ج

 • جمالی، سمیرا تحلیل بازآفرینی ژرف‌ساخت‌های رمان زنی با موهای قرمز با داستان رستم و سهراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 25-53]
 • جوکار، منوچهر روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]

چ

 • چاو، حسن تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]

ح

 • حاتمی تل مارانی، علی اکبر بررسی تطبیقی مبانی رئالیسم در رمان «النهایات» اثر عبدالرحمان منیف و «آوسنة بابا سبحان» اثر محمود دولت آبادی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 47-68]
 • حسام‌پور، سعید بررسی عنصرهای کارناوالی رمان‌های نوجوان ایرانی، بر اساس نظریه‌ی میخائیل باختین [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • حسن پور، هیوا وحدت راوی‌ها در رمان منِ او و خلق مضمون عرفانی (با تکیه بر مؤلّفه‌های پسامدرن) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 99-122]
 • حسن زادۀ نیری، محمدحسن تحلیل تقابل‌های دوگانه در مجموعه «جایی دیگر» گلی ترقی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • حسینی، مریم نقد جامعه‌شناسانه‌ی سرمایه‌های شخصیت‌های زن در رمان نیمه‌ی غایب بر اساس نظریه‌ی انواع سرمایه‌ی پیر بوردیو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 27-45]
 • حیدری، محمود بررسی تطبیقی مبانی رئالیسم در رمان «النهایات» اثر عبدالرحمان منیف و «آوسنة بابا سبحان» اثر محمود دولت آبادی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 47-68]

خ

 • خجسته، فرامرز جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]

ذ

 • ذبیح نیا عمران، آسیه بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]

ر

 • رامین نیا، مریم کارکرد اقتباس در به کارگیری مضامین ابزوردی در نمایشنامه «حرکت با شماست مرکوشیو» [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 123-152]
 • رشیدی، صفوراسادات گفتمان طنز در آثار صادق چوبک [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]

ص

 • صادقی، معصومه تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیرادبیات کهن فارسی درآن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا نقد روانکاوانۀ باورها و کنش‌های عامیانه در مجموعه داستان عزاداران بیل غلامحسین ساعدی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-50]
 • صدیقی، مصطفی جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]

ط

 • طاهری، قدرت الله تحلیل جلوه‌های بروز خودآگاهی زنانه در شخصیت محوری «رمان عادت می‌کنیم» [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]

ع

 • علیزاده، ناصر تحلیل بازآفرینی ژرف‌ساخت‌های رمان زنی با موهای قرمز با داستان رستم و سهراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 25-53]
 • علی مددی، منا از مخاطب خاص تا مخاطب عام (نگاهی جامعه‌شناسانه به تحول طیف مخاطبان ادبیات تعلیمی فارسی با تکیه بر مرصاد العباد و کتاب احمد) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 51-79]
 • علی مددی، مونا از انسجام مکانیکی تا انسجام ارگانیک (نگاهی جامعه‌شناختی به ساختار قالب‌های شعر فارسی مدرن/نیمایی و پیشامدرن/پیشانیمایی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-26]
 • علی‌نوری، زهرا تحلیل تقابل‌های دوگانه در مجموعه «جایی دیگر» گلی ترقی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]

غ

ف

 • فراشاهی نژاد، یاسر جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]

ق

 • قاسم زاده، سیدعلی کیفیت بیداری قهرمان درون در داستان «ماهی سیاه کوچولو» [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 55-75]
 • قاسمی پور، قدرت روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]
 • قاسمی دورآبادی، طاهره بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی «عنوان» در سروده‌های احمد شاملو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-97]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]

ک

 • کجباف، علی اکبر آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]

گ

 • گبانچی، نسرین نقد روانکاوانۀ باورها و کنش‌های عامیانه در مجموعه داستان عزاداران بیل غلامحسین ساعدی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-50]
 • گرجی، مصطفی بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]
 • گرجی، مصطفی تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]
 • گلمرادی، صدف نقد جامعه‌شناسانه‌ی سرمایه‌های شخصیت‌های زن در رمان نیمه‌ی غایب بر اساس نظریه‌ی انواع سرمایه‌ی پیر بوردیو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 27-45]

ل

 • لطفیان امیردهی، فاطمه تحلیل جلوه‌های بروز خودآگاهی زنانه در شخصیت محوری «رمان عادت می‌کنیم» [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]

م

 • محمدی، علی بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی «عنوان» در سروده‌های احمد شاملو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-97]
 • محمودی نوسر، مریم بررسی شگردهای انتقادی در شعر پروین اعتصامی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-107]
 • مرتضایی، سید امیرحسین تشبیه تاریک: گونه‌ای از تصویر در شعر منثور معاصر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]
 • مرتضایی، سید جواد تشبیه تاریک: گونه‌ای از تصویر در شعر منثور معاصر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]

ن

 • نودهی، کبری آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]
 • نورائی، مرتضی آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]

و

 • وکیلی، هادی آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]

ه

 • هاشمی، سیدمحمد شیوه‌ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل‌های پست مدرن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 117-1140]

ی

 • یاری، علی روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]
 • یزدانی، حسین بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا روایت‌های پسا‌مدرن و نابسندگی دلالت‌های بصری الگوهای ارتباط‌ روایی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 109-133]