نمایه نویسندگان

ا

 • اسکندری شرفی، فرشاد مجموعه‌داستان «پلوخورش» هوشنگ مرادی کرمانی در ترازوی فبک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-29]
 • ایشانی، طاهره تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]

ب

 • باقری، محسن دیالکتیک عین و ذهن و این‌همانی سوژه و ابژه در نظریه و شعر نیما یوشیج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 55-86]

چ

 • چالاک، سارا نقد مجموعه‌داستان «چشم سگ» از عالیه عطایی براساس مفهوم بیگانگی از ژولیا کریستوا (بررسی معضلات و دغدغه‌های مهاجران افغان در این مجموعه) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 275-298]
 • چمن آرا، بهروز بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]

ح

 • حسینی، سیده بشری تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 255-274]

ذ

 • ذکایی، فرشته تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]

ر

 • رادین مهر، رقیه بررسیِ نسبتِ تکوینِ شخصیت و چندصدایی با تکیه بر سالمرگی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 87-107]
 • ربیع، علی تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]
 • رسولی، یوسف بررسی و تحلیل تحولات ساختاری و محتوایی رمان‌های عامه‌پسند در ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-136]

ز

 • زنجانبر، امیرحسین خوانشی نشانه‌شناختی از پیرنگ داستان کودکانۀ «مداد بنفش»: با رویکرد نوشتار زنانه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 137-160]

ش

 • شعیری، حمیدرضا تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]
 • شفق، اسماعیل دیالکتیک عین و ذهن و این‌همانی سوژه و ابژه در نظریه و شعر نیما یوشیج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 55-86]

ص

 • صادقی، فرشته درگاه‌های ورود به جهان‌های ممکن در داستان مدرن ملکوت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]
 • صدری نیا، باقر بررسیِ نسبتِ تکوینِ شخصیت و چندصدایی با تکیه بر سالمرگی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 87-107]

ط

 • طاهری، حمید بررسی و تحلیل تحولات ساختاری و محتوایی رمان‌های عامه‌پسند در ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-136]

ع

 • عاملی رضایی، سیده مریم تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]
 • عزیزمصطفی، امید بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • علوی پور، ملیحه تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]

غ

 • غلامی، مجاهد ایده‌ها و آرای محمّدرضا شفیعی کدکنی دربارۀ سهراب سپهری [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 207-229]

ف

 • فلاح، علی‌نصرت مجموعه‌داستان «پلوخورش» هوشنگ مرادی کرمانی در ترازوی فبک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-29]

ک

 • کریمی فیروزجایی، علی تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]
 • کنعانی، ابراهیم درگاه‌های ورود به جهان‌های ممکن در داستان مدرن ملکوت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]

م

 • مالمیر، تیمور تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 255-274]
 • مرادی، ایوب نقد مجموعه‌داستان «چشم سگ» از عالیه عطایی براساس مفهوم بیگانگی از ژولیا کریستوا (بررسی معضلات و دغدغه‌های مهاجران افغان در این مجموعه) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 275-298]

و

 • وحدانی فر، امید درگاه‌های ورود به جهان‌های ممکن در داستان مدرن ملکوت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]

ی

 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]