نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی‌مقدم، پروین نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]

ا

 • انصاری، زهرا بررسی ویژگی‌های زبانی و محتوایی (فکری) روزنامة وقایع اتفاقیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-23]

پ

 • پشت‌دار، علی‌محمد نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • پورنامداریان، تقی صنایع بدیعی در «شعر نو» [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-37]

ج

 • جهانگرد، فرانک نگاهی انتقادی به سرنوشت ترجمة منطق‌الحمار اعتمادالسلطنه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]

خ

د

 • دشتی‌آهنگر، مصطفی تحلیل ساختارگرایانة پیرنگ رمان‌‌هایی از چهار نویسندة زن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-60]

ر

ص

 • صادقیان، سمیه هنجارگریزی در مجموعة شعر از این اوستا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-79]

ط

 • طاهرلو، فرنوش تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 115-131]
 • طاهری، حمید تصویر شعر سپید [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-88]
 • طغیانی، اسحاق هنجارگریزی در مجموعة شعر از این اوستا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-79]
 • طهرانی ثابت، ناهید صنایع بدیعی در «شعر نو» [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-37]

ک

 • کاظم‌زاده، رقیه تکرار واژه یکی از شگردهای برجسته‌سازی در غزل حسین منزوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • کریمی‌پناه، ملیحه تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 81-100]

م

ن

 • نرماشیری، اسماعیل نگاهی تحلیلی ـ فلسفی به منظومة «صدای پای آب سپهری» [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 133-149]