کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: ارتباط نوجوانان و بزرگسالان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 255-274

10.30465/copl.2021.6833

تیمور مالمیر؛ سیده بشری حسینی