کلیدواژه‌ها = بلقیس سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. استعارۀ بازی و فراداستان در رمان «بازی آخر بانو»

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-41

سعدی حاجی؛ سید احمد پارسا


2. «جامعه‌شناسی رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّۀ "پی‌یر بوردیو"»

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-65

مهدی خادمی کولایی؛ مجید سرمدی؛ فاطمه زمانی کارمزدی