نویسنده = مهیار علوی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 363-385

10.30465/copl.2019.4424

مهین میرزابیاتی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ کتایون شهپر راد


2. کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-249

فریبا مهری؛ مهیار علوی مقدم؛ حسن دلبری؛ عباس محمدیان