نویسنده = محمدعلی شکاریان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-18

محمدعلی شکاریان؛ طاهره صادقی تحصیلی؛ علی نوری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان