نویسنده = نگین علی نقیان جوزدانی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهة هشتاد

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-193

محمد راغب؛ نگین علی نقیان جوزدانی