نویسنده = قدرت قاسمی پور
تعداد مقالات: 4
1. زمینه‌های روی‌آوریِ نویسندگانِ ایرانی به رئالیسمِ جادویی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 273-294

10.30465/copl.2021.6154

قدرت قاسمی پور؛ منوچهر جوکار؛ مرضیه شیروانی


2. سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-193

قدرت قاسمی پور؛ نصرالله امامی؛ طاهره جوشکی


3. آسیب‌شناسی و نارسایی‌های درس‌نامه‌های نقد ادبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

قدرت قاسمی پور


4. روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-150

<p>.</p>...............

نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ منوچهر جوکار؛ علی یاری