نویسنده = پارسا یعقوبی جنبه سرایی
تعداد مقالات: 5
1. بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 161-180

10.30465/copl.2021.6829

امید عزیزمصطفی؛ بهروز چمن آرا؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


2. نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-201

سمیه محمدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


4. روایت‌های پسا‌مدرن و نابسندگی دلالت‌های بصری الگوهای ارتباط‌ روایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-133

..

پارسا یعقوبی جنبه سرایی