نویسنده = تقی پورنامداریان
تعداد مقالات: 3
1. تأملی در زبان قصاید اخوان ثالث

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-23

حجت‌الله بهمنی مطلق؛ تقی پورنامداریان


2. بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-48

تقی پورنامداریان؛ ابوالقاسم رادفر؛ جلیل شاکری


3. صنایع بدیعی در «شعر نو»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-37

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت