نویسنده = سیده مریم عاملی رضایی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل گفتمان خاطرات زنان عصر مشروطه و پهلوی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.30465/copl.2022.38651.3648

سیده مریم عاملی رضایی؛ مصطفی مهر آیین؛ طاهره ایشانی؛ پریسا افکار امیریون


2. تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 31-53

10.30465/copl.2021.6824

طاهره ایشانی؛ سیده مریم عاملی رضایی؛ فرشته ذکایی


3. 1390 - تحلیل مناسبات نسلی در رمان فارسی دو دهه از 1370

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-105

سیده مریم عاملی رضایی


5. تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-145

سیده مریم عاملی رضایی


6. بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمان‌های اجتماعی دهة شصت

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-50

.

مریم عاملی رضایی