نویسنده = نصرالله امامی
تعداد مقالات: 2
1. سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-193

قدرت قاسمی پور؛ نصرالله امامی؛ طاهره جوشکی


2. روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-150

<p>.</p>...............

نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ منوچهر جوکار؛ علی یاری