نویسنده = نصرالله امامی
سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 167-193

قدرت قاسمی پور؛ نصرالله امامی؛ طاهره جوشکی


روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 125-150

<p>.</p>...............

نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ منوچهر جوکار؛ علی یاری