دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1395 
1. گفتمان طنز در آثار صادق چوبک

صفحه 1-24

صفوراسادات رشیدی؛ علی اکبر باقری خلیلی