دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-115 
5. شهر نور و ظلمت در شعر سهراب

صفحه 89-114

محمدعلی گذشتی؛ بهروز رومیانی