تحلیلی بر گرایش‌ها و رویکردهای زنانه در ادبیات فارسی و عربی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران (نویسندة مسئول)

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم ‌انسانی و مطالعات ‌فرهنگی

چکیده

گرایش‌های زنانه در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، فلسفی، و ادبی از پدیده‌های دنیای مدرن، به‌ویژه پس از انقلاب صنعتی، به‌شمار می‌آید. این رویکرد بعدها، بر ‌اثر تسهیل و گسترش ارتباطات بین فرهنگی‌، از دنیای غرب به جهان عرب‌زبان و ایران نیز سرایت کرد و البته تأثیرات متفاوتی بر‌جای نهاد.
تحقیق حاضر بر این فرض استوار است که اندیشه‌های زنانه در هر دو حوزة فرهنگی و ادبی ویژگی‌ها و تمایلات مشترکی دارد. همچنین، اصلی‌ترین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جنبش زنان ایران و عرب، برای دست‌یافتن به وضعیتی مطلوب در خانواده و جامعه، هم‌زمان شکل گرفته است‌.
این مقاله کاوشی است در نحوة ورود این اندیشه به جامعة ایران و عرب که در آن تلاش شده است انعکاس رویکردهای زنانه در آثار ادبی این دو حوزة زبانی و فرهنگی بررسی شود. برای دست‌یابی به این نتیجه، نخست تاریخچة پیدایش و نضج تفکر زنانه در اروپا و سپس در دنیای عرب و ایران بررسی شده است. سپس با جست‌وجو در آثار ادبی این دو فرهنگ‌، به‌ویژه داستان و رمان‌ و شعرهای عربی و فارسی در قرن اخیر، مؤلفه‌های زنانه را در آن‌ها یافته و تحلیل و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Feminine Approaches and Methods in Arabic and Persian Literature

نویسندگان [English]

  • Faeze Ahmadi 1
  • AbdolHossein Farzad 2
1 Ph.D student, Persian language and literature, Karaj Islamic Azad University (mail author),
2 Associate Professor, Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Feminine approaches in different social, philosophical and literary areas are one of the phenomenons of today world, especially after industrial revolution. Such western approaches later spread to Arabic language world and Iran and had different effects.
The present research is based on the assumption that feminine thoughts in both cultural and literary areas have same characteristics and trends. Also, the main results of the research shows that Iran and Arab feminist movements to reach a proper situation in family and society is formed at the same time.
This paper is a research about how these thoughts entered in Iran and Arab society. So we will try to study the reflection of feminine approaches in literary works of these two linguistic and cultural areas. To reach such results, first we will study the history of the formation and development of feminine thoughts in Europe and then in Arab world and Iran. Then by searching in the literary works of these two cultures, especially in late century stories and novels, and Arabic and Farsi prose, feminine features are studied and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • feminine approaches
  • Arab literature
  • Farsi literature