نمودهای زنانگی و مردانگی در زنانه‌نویسی و مردانه‌نویسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه دامغان، گروه مترجمی زبان عربی، دامغان، ایران

چکیده

زنانه­نویسی و مردانه­نویسی، ویژگی­هایی را بر متن تحمیل می­کند و همواره می­توان انتظار ابداع شیوه­های جدید بیان تجربه­های منحصر به فرد زنان یا مردان را داشت؛ از این رو ذکر تمام ویژگی­های خاص آثار آن­ها امکان­پذیر نیست و باید در نظر داشت که بسیاری از همین ویژگی­ها در نوشتار مردانه و زنانه با یکدیگر تفاوت، شباهت یا هم­پوشانی دارد. در این مقاله به بررسی معیارهای زبانی و محتوایی زنانه­نویسی در قیاس با مردانه­نویسی براساس نمودهای زنانگی و مردانگی پرداخته شده است. هدف و غایت این کار، شناسایی تفاوت­های نوشتار زنانه در قیاس با نوشتار مردانه است. منظور از توصیف زنانه­نویسی و مردانه­نویسی، برخورد با این پدیده­ها در سطح است بدون آن­که به علیت آن­ها پرداخته شود. در مرحلة تبیینی، نمودهای زنانگی و مردانگی در زنانه­نویسی و مردانه­نویسی براساس پارادایم­های ذات­گرایانه و سازه­گرایانه تبیین می­شود. سپس نمودهای مذکور در پوشش قوانین کلّی­ای که ماهیت آن­ها را آشکار می­سازد، جای داده می­شود. در این مرحله چرایی و علت­یابی مسأله (کشف رابطة علت و معمولی موضوع) مدنظر است و سرانجام نتیجه آن شد که زنانه­نویسی و مردانه­نویسی با وجود تفاوت­ها، شباهت­هایی نیز دارند. به عبارت دیگر، مختصات مردانه­نویسی را می­توان در زنانه­نویسی و به عکس یافت و رابطة بین این دو را از رقابت و نفی به همکاری با یکدیگر و تأیید دیگری می­توان باز تعریف کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
ارباب، سپیده: (1391)؛ «بررسی و طبقه­بندی دشواژه­های رایج فارسی در تداول عامه»؛ زبان شناسی تطبیقی؛ سال2؛ شمارة4؛ صص107-124.

بیتس، دانیل و فرد پلاگ: (1387)؛ انسان­شناسی فرهنگی؛ ترجمة محسن ثلاثی؛ تهران: علمی.

پاک­نهاد جبروتی، مریم: (1381)؛ نابرابری جنسی در ایران فرادستی و فرودستی در زبان؛ چاپ اول؛ تهران: گام نو.

پیش­قدم، رضا و دیگران (1393)؛ «نگاهی جامعه­شناختی به کنش گفتار نفرین: مقایسة زبان­های فارسی و انگلیسی»؛ مطالعات زبان و ترجمه؛ شمارة2، صص45-71.

حق­شناس، علی­محمد و دیگران: (1383)؛ «زنان می­توانند»؛ کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ شماره­های 87و 88؛ صص24-37.

روزنبام، هایدی: (1363)؛ خانواده به منزلة ساختاری در مقابل جامعه؛ ترجمة محمد صادق مهدوی؛ تهران: مرکز.

سلدن، رامان: (1998)؛ النظریة الأدبیة المعاصرة؛ ترجمة جابر عصفور؛ الطبعة الأولی؛ القاهرة: قباء.

سیدمن، استیون: (1386)؛ کشاکش آرا در جامعه­شناسی؛ ترجمة هادی جلیلی؛ تهران: نی.

فتوحی، محمود: (1391)؛ سبک­شناسی نظریه­ها، رویکردها و روش­ها؛ چاپ اول؛ تهران: سخن.

گولومبوک، سوزان و رابین فی­وش: (1377)؛ رشد جنسیت؛ ترجمة مهرناز شهرآرای؛ چاپ اول؛ تهران: ققنوس.

لوشر، ماکس: (1373)؛ روانشناسی رنگ­ها؛ ترجمه ویدا ابی­زاده؛ چاپ هفتم؛ تهران: درسا.

محمدی­اصل، عباس: (1389)؛ جنسیت و زبان­شناسی اجتماعی؛ چاپ اول؛ تهران: گل آذین.

یعقوبی، علی: (1393)؛ نظریه­های مردانگی با تأکید بر رویکردهای جامعه­شناختی؛ چاپ اول؛ تهران: پژواک.

Bucholtz, M: (1999); Bad examples: transgression and progress in language and gender studies In M. Bucholtz, A. C. Liang and L. Sutton (eds.); Reinventing Identities: The Gendered Self in Discourse; New York: Oxford University Press.

Corsaro, W. A: (1997); the Sociology of Childhood Thousand Oahs; CA: Pine Forge Press.

Fasold, Ralph W: (1990); Sociolinguistics of Language; England: Basil Blackwell Ltd.

Graddol, D. and Swann, J: (1989); Gender Voices; Oxford: Blackwell.

Holmes, J: (1992); an introduction to sociolinguistics; London: Longman.

Koller, V: (2004); “Business women and war metaphors: possessive, jealous and pugnacious?”; Journal of Sociolinguistics; 8 (1): pp03-22.

Romaine, S: (2005); “Variation in Language and Gender”. In J. Holmes and M. Meyerhoff (eds.); the Handbook of Language and Gender; New York: Blackwell.

Thomas, Linda and Others: (2004); Language Society and Power; Second Edition; London: Routledge.