تحلیل بازآفرینی ژرف‌ساخت‌های رمان زنی با موهای قرمز با داستان رستم و سهراب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد بناب

چکیده

در رمان «زنی با موهای قرمز» با اثری ساخته و پرداخته­ مواجه هستیم که در آن، دو داستان یونانی و ایرانی بطور همزمان مورد بازآفرینی قرارگرفته‏اند. هم داستان «شاهزاده اودیپ» و هم داستان «رستم و سهراب» از جمله آثار ماندگاری هستند که به اساطیر پیش از خود متصل هستند. اورهان پاموک با شناخت پیغام‏ها، نمادها و بُعد روان‏شناسانة این اسطوره‏ها، توانسته است تراژدی‏های کهن را با هم تلفیق کرده و برای انسان منطق‏مدار امروزی بازشناساند. با خواندن این رمان ضمن آشنایی با اصل روایتهای کهن و هنجارهای فرهنگی گذشتگان ، بواسطه نبوغ نویسنده از بعد زمانی و تفاوتهای فرهنگی عصر حاضرعبور کرده و درمی یابیم عواطف بشری و هیجانات روحی وجه اشتراک انسان امروزی با اجداد هزاران ‏سالة او هستند در واقع در رمان زنی با موهای قرمز روابط حاکم بر انسان عصر جدید توسط روایتهای کهن تفسیر میگردد. در این تحقیق  که با روش تطبیقی  کار شده است ، روش بازآفزینی خلاقانه اورهان پاموک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و انگیزه های مشترک روانی مربوط به پدر کشی و فرزند کشی انسان‏های اسطوره‏ای با انسان امروزی  مورد مقایسه و تطبیق قرارگرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

/

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

/

آموزگار، ژاله، (1374). تاریخ اساطیر ایران، تهران: سمت.
اسماعیل‏پور، ابوالقاسم، (1389). زیر آسمانه‏های نور، تهران: قطره.
اکبری، منوچهر و ذبیح­نیا، عمران، (1390). «تراژدی فرزندکشی در ایران و پدرکشی در یونان، تضاد،  افسانه یا واقعیت»، ادب فارسی. دوره جدید1. شماره 5-3.
الیاده، میرچا. (1362). چشم­اندازهای اسطوره، ترجمة جلال ستاری، تهران: توس.
بشردوست ،مجتیی. (1390). موج و مرجان، تهران: سروش.
بهار، مهرداد، (1373). جستاری چند در فرهنگ ایران، تهران: فکر روز.
بیات، فضولی، (1389). درآمدی بر اسطوره شناسی (اسطوره شناسی ترکان )، کاظم عباسی، تبریز: یاران.
بیرلین، ج. ف، (1386). اسطوره‏های موازی، ترجمة عباس مخبر، تهران: نشرمرکز.
پاموک، اورهان، (1395). زنی با موهای قرمز، ترجمة رویا پور مناف، تهران: نشر هونار.
ثمینی، نغمه، (1387). تماشاخانه اساطیر، تهران: نشر نی.
جان راسل، هینلز، (1383). شناخت اساطیر ایران، ترجمة باجلان فرخی، تهران: اساطیر.
ذبیح نیا عمران، آسیه /اکبرِی منوچهر، تراژدی در اساطیر ایران و جهان
ستاری، جلال. (1366). رمزو مثل در روانکاوی، تهران: توس.
سرکاراتی، بهمن، (1371). اسطوره‏های عصر ما را آیندگان خواهند خواند، (مصاحبه) مجله نامه فرهنگ – شماره 3- سال دوم، بهار 1371.
شایگان، داریوش، (1391). بینش اساطیری، تهران: اساطیر.
فردوسی، ابوالقاسم، (1392). شاهنامه، تصحیح عزیزاله جوینی، جلدسوم، تهران: نشر دانشگاه تهران .
قبادی، حسینعلی و دیگران، (1395). تحلیل اسطوره‏ای رمان درد سیاوش با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد 1332، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، بهار 95،ش 42
کمبل، جوزف. (1389). اساطیر مشرق زمین، ترجمة علی­اصغر بهرامی. تهران: جوانه رشد.
کمبل، جوزف، (1386). قدرت اسطوره، ترجمة عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
گرین، راجر لینسون، (1370). اساطیر یونان: از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس، ترجمة عباس آقاجانی تهران: سروش.
مهریزی، رضا، (1389). «تحلیل روانشناسانه ستیز رستم و سهراب»، کیهان فرهنگی، شماره 282،61.
نامور مطلق، یهمن، درآمدی بر اسطوره شناسی :نظریه‏ها و کاربردها، تهران: سخن.
واحد دوست، مهوش، (1389). رویکردهای عامی به اسطوره شناسی، تهران: سروش.
ولک، رنه، (1373). تاریخ نقد جدید، ترجمة سعید ارباب شیرانی. جلد 1 تهران: نیلوفر.
هینلز، جان راسل، (1383). شناخت اساطیر ایران، ترجمة باجلان فرخی، تهران: اساطیر.
یونگ، کارل گوستاو، (1370). خاطرات رویاها و اندیشه­ها، پروین فرامرزی، مشهد: آستان قدس رضوی.