خوانشی بوم‌گرایانه از داستان کوتاه «درخت گلابی» نوشته‌ی گلی ترقی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه لرستان

چکیده

«درخت گلابی»، داستانی که داریوش مهرجویی آن را به پرده‌ی سینما برد، از بهترین داستان‌های گُلی ترقی نویسنده‌ی تأثیرگذار معاصر ایرانی است. شخصیت اصلی داستان که خود را نویسنده و فیلسوف قلمداد می‌کند چهل سال را بی‌وقفه به فعالیت علمی‌ و سیاسی محض پرداخته و با این‌که شهرتی برای خود به دست آورده است، اکنون چشمه‌ی خلاقیت‌اش خشکیده و با حالتی سرخورده و نگران به باغ دماوند کودکی‌اش پناه آورده ‌تا، شاید در خلوت و آرامش آن باغ زیبا بتواند آخرین کتابش را بنویسد. نویسنده در این داستان، با برجسته‌سازی نقش  درخت گلابی به عنوان نماد طبیعت و تأثیر آن بر روان و اندیشۀ شخصیت اصلی، با نگرشی بوم‌گرایانه سعی در بازتعریف طبیعت و رابطه انسان با آن دارد. نقدهای موجود از داستان بیش‌تر تکیه‌ بر جنبه‌های محض فلسفی و روانکاوانۀ آن دارند، درحالی‌که واکنش‌ها، حساسیت‌ها و درکی که نویسنده نسبت به طبیعت و محیط طبیعی نشان می‌دهد، تاکنون در کانون توجه قرار نگرفته‌ است. بنابراین، خوانشی بوم‌گرایانه Ecocritical)) از داستان می‌‌تواند لایۀ دیگری از معناهای نقب نزده‌ی متن را بنمایاند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.

پارساپور، زهرا. (1391). «نقد بوم‌گرا، رویکردی نو در نقد ادبی»، فصلنامه‌ی علمی‌-پژوهشی نقد ادبی، سال پنجم، شماره نوزده، 7-26
پارساپور، زهرا. (1393). «انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان گیله مرد»، ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی، سال چهارم، شماره چهارم، 51-69
ترقی، گلی. (1395). 12 داستان (داستان‌های برگزیده به انتخاب نویسنده)، تهران: انتشارات نیلوفر
سپانلو، محمدعلی. (1387). نویسندگان پیشرو: مروری بر قصه‌نویسی، رمان‌نویسی، نمایشنامه نویسی و نقد ادبی، تهران: نشر نگاه
زرلکی، شهلا. (1389). خلسه خاطرات (تحلیل و بررسی آثار گلی ترقی)، تهران: نشر نیلوفر
Barry, Peter. (2002). Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory (Second Edition) UK:  Manchester University Press.          
 Callenbach, Ernest.(1975). Ecotopia, California: heydeybooks.
Estok, Simon. (2001). A Report Card on Ecocriticism. London: Heinemann.
Everenden,Neil. (2004). Beyond Ecology : Self ,Place ,and the pathetic Fallacy.    Athens:The University of Georgia Press.       
Glotfelty, Cheryl & Harold Fromm. (1995). The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens and London: The University of Georgia Press.           
Kerridge, Richard. (1998). Writing the Environment. London: Heinemann.
Lawrence, D. H.(1995) .The Rainbow, London: Wordsworth Editions Ltd.
Glotfelty, Cheryl.( 1998). Literary Studies in an Age of Environmental Crisis, London: The University of Georgia Press.        
Hamid, Mohsin. (2000). Moth Smoke, London: Granta Books.
Meeker, Joseph. . (1974). The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology. New York: Charles Scribner’s Sons.         
Munazza Yaqoob. (2010). ‘Human Perversion and Environmental Space: An Ecocritical               Reading of Mohsin Hamid’s Moth Smoke’,International Research Journal of            Arts & Humanities, (38) 94-104.
Niazi, N & Ashrafian, A. (2013). ‘An Ecocritical Reading of D.H. Lawrence’s The                         Rainbow’ Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(10,) 158-166.
Thoreau, H. David.(2010). Walden and On the Duty of Civil Disobidience, London:  
         Bibliolis Books Ltd.