ملکوت نقطۀ عطف رئالیسم جادویی ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

ملکوت بهرام صادقی (1315-1363) تاکنون فقط یک داستان بلند در حوزۀ داستان‌های اسطوره‌ای و جریان سیال ذهن به شمار می‌رفت. این نظر در جای خود درست و تأییدشده است؛ اما از منظر «رئالیسم جادویی» هیچ‌گاه به طور جدی به این اثر پرداخته نشده است. حال آن‌که رگه‌های قوی این جریان چنان در آن بازتاب یافته است که می‌توان آن را سرآغاز و نقطۀ عطف رئالیسم جادویی در ایران دانست. این مقاله ویژگی‌های مهم سبک رئالیسم جادویی ‌ـ عناصر خیالی، رﺅیایی، جادویی، اسطوره، دهشت و توجیه‌ناپذیری وقایع، روایت پیچیده، و توصیف‌های اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی ‌ـ را در شخصیت‌ها، حوادث و اعمال شگفت‌انگیز، اشیا، و فضای ملکوت صادقی بررسی و آن را سرآغاز این سبک در ادبیات داستانی معاصر ایران معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firmament: The Turning Point of Magic Realism in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Chaharmahali
چکیده [English]

Bahram Sadeghi's Firmament (1315-1363) up to now has just been considered a long story in the realm of mythic stories and stream of consciousness. It's somehow true though it has never been seriously discussed from the perspective of "magic realism" while there are strong elements of magic realism such that it can be regarded the turning point in Iran's history of story-writing. This article examines the most important elements of magical realism: fantasy, dream, magic, myth, horror and events lymph nodes, complex narratives and descriptions, expressionist and surrealist descriptions in characters, dramatic events, actions and objects. The author knows it as the beginning of the magic realism in Iran's literary fiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • Jin
  • Doctor Haatam
  • Magical Realism
  • Firmament
  • Bahram Sadeghi
قرآن (1377). ترجمۀ ابوالقاسم امامی، ‌قم: اسوه.

انوشه، حسن (1376). فرهنگ‌نامۀ ادبی فارسی، دانش‌نامۀ ادب فارسی، ج 2، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

اوستا (1377). گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، ج 1 و 2، تهران: مروارید.

به‌آذین، م. ا. (1357). مهرۀ