کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

.

چکیده

در این نوشتار، فرضیة قیصر امین‌پور دربارة بازگشت شعرا به کودکی در اشعار سهراب سپهری، از شاعران بزرگ معاصر، به بوتة آزمایش گذاشته می‌شود. امین‌پور در شعر و کودکی با استناد به برخی نقطه‌نظرهای «ژان پیاژه»، روان‌شناس معروف سوئیسی، در اثبات این مطلب می‌کوشد که شعر نوعی بازگشت به کودکی است. او در کتابش، پس از بیان و توضیح مراحل تحول شناخت کودک از دیدگاه پیاژه و شرح ویژگی‌های عمدة تفکر و رفتار کودک، نمونه‌هایی از اشعار شاعران عصر گذشته و معاصر را ذکر کرده ویژگی‌های تفکر کودکانه را در آن‌ها بازمی‌کاود. این نوشتة پژوهشی که در آن، یافته‌ها به شکل توصیفی ‌ـ تحلیلی ارائه می‌شود، نشان‌دهندة آن است که نظریة امین‌پور دربارة اشعار سهراب سپهری کاملاً صدق می‌کند و جلوه‌های گوناگون و شاعرانة کودکی در سروده‌های این شاعر معاصر به‌وضوح مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Childhoods in the poems of Sohrab Sepehri

نویسندگان [English]

  • Maryam al-Sadat As'adi Firoozabadi 1
  • Hakimeh Jahanshahifar 2
1 Assistant Professor, Payame Noor University
2 M.A. Payame Noor University
چکیده [English]

In this article, Qeisar Aminpour's hypothesis about the return of the poets to their childhood is studied in the poems of Sohrab Sepehri, one of the greatest contemporary poets.
In his book titled “poem and childhood”, Aminpour refers to the comments by John Piagete, the famous psychologist and attempts to demonstrate that poem is a kind of return to the childhood. He explains the steps of awareness in a child and then writes about the most important aspects of behavior and thought in a child. He provides some examples of old and contemporary poets and shows their childish characteristics in their poetry. In this descriptive-analytic research, it is shown that Aminpour's hypothesis is completely true about Sohrab, and so many aspects of his childhood are visible in his poems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • childhood
  • John Piagete
  • Aminpour
  • poetry
منابع

احدی، حسن و شکوه‌السادات بنی‌جمالی (1380). روان‌شناسی رشد، مفاهیم بنیادی و روان‌شناسی کودک، تهران: پردیس.

احدی، حسن و شکوه‌السادات بنی‌جمالی (1366). روان‌شناسی رشد، مفاهیم بنیادی در روان‌شناسی کودک، تهران: بنیاد.

احمدوند، محمدعلی (1385). روا‌ن‌شناسی بازی، تهران: دانشگاه پیام نور.

الکایند، دیوید (1374). رشد کودک و تعلیم و تربیت از دیدگاه پیاژه، ترجمة حسین نائلی، مشهد: آستان قدس رضوی.

امین‌پور، قیصر (1385). شعر و کودکی، تهران: مروارید.

برنیگیه، ژان کلود (1384). گفت‌وگوی آزاد با ژان پیاژه، ترجمة زینت توفیق، تهران: نشر نی.

پیاژه، ژان و باربل اینهلدر (1369). روا‌ن‌شناسی کودک، ترجمة زینت توفیق، تهران: نشر نی.

پیاژه، ژان و هانری والن (1376). تقلید و تجسم از دیدگاه پیاژه و والن، ترجمة زینت توفیق و محمدعلی امیری، تهران: نشر نی.

پیترسن، رزمری و ویکتوریا فلتون کالینز (1381). شناخت پیاژه برای والدین، معلمان و دانشجویان، بازی و اکتشاف، آماد‌ه‌سازی کودکان برای یادگیری، ترجمة نسرین اکبرزاده، تهران: سرمدی.

جی سینگر، دروتی و تریسی آرونس (1362). کودک چگونه فکر می‌کند؟، ترجمة مصطفی کریمی، تهران: آموزش.

جینزبرگ، هربرت و سیلویا اوپر (1371). رشد عقلانی کودک از دیدگاه پیاژه، ترجمة فریدون حقیقی و فریده شریفی، تهران: فاطمی.

دانلدسون، مارگارت (1379). عقل‌های کودکان، ترجمة پردیز پهلوان، تهران: البرز.

مهجور، سیامک رضا (1370). روان‌شناسی بازی، شیراز: راه‌‌گشا.

سپهری، سهراب (1375). هشت کتاب، تهران: کتاب‌خانة طهوری.

سپهری، سهراب (1389). هشت کتاب، تهران: نسل آفتاب.

سیف، سوسن و پروین کدیور، رضاکرمی نوری، حسین لطف‌آبادی (1383). روان‌شناسی رشد، تهران: سمت.

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1374). روان‌شناسی رشد، تهران: اطلاعات.

شمیسا، سیروس (1386). نگاهی تازه به بدیع، تهران: میترا.

منصور، محمود (1381). روان‌شناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری، تهران: ترمه.

منصور، محمود و پریرخ دادستان (1367). دیدگاه پیاژه در گسترة تحول روانی و آزمون‌های عملیاتی، تهران: ژرف.

ولف، سولا (1369). کودک و فشارهای روانی، ترجمة مهدی قراچه‌داغی، تهران: رشد.