نویسنده = محسن محمدی فشارکی
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی‏زدایی زبانی در آثار دولت‏آبادی (با تکیه بر دو اثر داستانی با شبیرو و عقیل عقیل)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 145-168

محسن محمدی فشارکی؛ سمیه صادقیان