نویسنده = مریم شریف‌نسب
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی چند کهن‌الگو در آثار ابوتراب خسروی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-42

مریم شریف‌نسب؛ نیره سلیمی


2. تحلیل الگوهای ساختاری نمایش‌نامه‌های حمید امجد

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-123

مریم شریف‌نسب؛ اعظم هاشمی


3. شیوه‌های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌های 70 و 80

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-25

مریم شریف‌نسب؛ محمدمهدی ابراهیمی‌‌فخار