نویسنده = سیدعلی قاسم زاده
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت بیداری قهرمان درون در داستان «ماهی سیاه کوچولو»

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-75

سیدعلی قاسم زاده


2. مقایسة عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریة ژرار ژنت

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-175

سیدعلی قاسم‌زاده؛ حمید جعفری؛ عبداله شیخ حسینی