نویسنده = پارسا یعقوبی جنبه سرایی
تعداد مقالات: 4
1. نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-201

سمیه محمدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


3. روایت‌های پسا‌مدرن و نابسندگی دلالت‌های بصری الگوهای ارتباط‌ روایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-133

پارسا یعقوبی جنبه سرایی