نویسنده = سیده مریم عاملی رضایی
تعداد مقالات: 4
1. 1390 - تحلیل مناسبات نسلی در رمان فارسی دو دهه از 1370

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-105

سیده مریم عاملی رضایی


3. تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-145

سیده مریم عاملی رضایی


4. بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمان‌های اجتماعی دهة شصت

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-50

مریم عاملی رضایی